Selfie with PRL Trasa 3 "Selfie z PRL-em"
Cold War Trasa 2 "Zimna Wojna"
World War II Trasa 1 "II Wojna Swiatowa"

Zwiastun filmu "Wielka Ucieczka na Północ". Cały film do obejrzenia w zakładce video. Podczas zwiedzania schronu zobaczymy miejsca i scenografię w której kręcono film.  

Trasa 1 : Czerwona

 "II Wojna Światowa” to zespół wystaw tematycznych zlokalizowanych w długich historycznych tunelach.

Tematyka wystaw:

historia systemów fortecznych Szczecina - schrony, bunkry i inne podziemne budowle powstałe w Szczecinie okresie II wojny światowej , jak zorganizowane było życie w schronie II wojennym - życie w Szczecinie w czasie II wojny światowej podczas nalotów - początek II wojny światowej w Szczecinie - przemysł wojenny a praca przymusowa Polaków i innych okupowanych narodowości - zniszczenia Szczecina w wyniku nalotów - koniec niemieckiego Szczecina - deportacja i osadnictwo ludności w Szczecinie - pierwsze dni polskiego Szczecina / przejmowanie Szczecina przez polską władzę ludową - odgruzowywanie Szczecina i pierwsze lata powojenne


Poza tym usłyszą Państwo, dźwięk syreny przeciwlotniczej z okresu II wojny światowej, zobaczycie wiele wystaw ( spis wystaw w menu : Nasze stałe wystawy) , w tym zdjęcia przedwojennego i powojennego Szczecina, sztukę współczesną inspirowaną tematyka trasy, wielkoformatowe zdjęcia do selfie, mural 3D, instalacje Fluoroświetlne.

Trasa 2: Niebieska

Trasa wystaw "Zimna Wojna"

Ta trasa omawia historię schronu podczas Zimnej Wojny. Trasa wystawy tematycznej "Zimna Wojna" poprowadzona jest w innej części schronu niż trasa „II wojna światowa”.

Tematyka wystaw:

adaptacja schronów II wojennych na potrzeby szkoleń - system szkoleń obrony cywilnej w czasach zimnej wojny - fobia atomowa.

 Trasa 3 : Żółta

Wystawa „Selfie z historią” to zabawne ścianki i instalacje artystyczne z historią Szczecina w tle. Wielkoformatowe zdjęcia i instalacje są przygotowane do zdjęć selfie. Na trasie wystaw Selfie z PRL-em ( część wystawy „Zimna wojny – życie w PRL-u) , zobaczysz:

- największą puszkę Paprykarza szczecińskiego

- zrobisz sobie selfie ze znanym Misiem i wiele więcej…NOWOŚĆ 2021!

W cenie wejścia jest możliwość zobaczenia wszystkich trzech części.

Cena nie obejmuje oprowadzania i komentarza przewodnika. Jest to samodzielne zwiedzanie obiektu + oglądniecie wszystkich wystaw, czas przejścia ok.1,5 h

Dla grup większych niż 15 osób, wszystkie z w.w tras wystaw mogą być poprowadzone przez przewodnika, za dodatkową opłatą. Może to być oprowadzanie w języku polskim albo obcym, więcej informacji znajdziesz w dziale DLA GRUP albo prosimy o kontakt.

Dziękujemy, zapraszamy. 

Route 1: Red

The tour „Second World War" compromises of several thematic exhibitions located in long historical tunnels.

 Exhibition themes:

History of the fortress systems of Szczecin; Air raid shelters, bunkers and other underground structures built in Szczecin during World War II and how life in the air raid shelter was organized; life in Szczecin during World War II during the air raids; the beginning of World War II in Szczecin; Armaments industry, forced labor by Poles and other nationalities of the occupied countries; the destruction of Szczecin as a result of the air raids; the end of German Szczecin; resettlement and settlement of the residents of Szczecin; the first days of Polish Szczecin / the takeover of Szczecin by the authorities of the People's Republic of Poland; the removal of heaps of rubble from Szczecin and the first post-war years.


In addition, you will hear the sound of an anti-aircraft siren from WWII, see many exhibitions including photos of Szczecin from the pre- and post-war period, contemporary art inspired by the theme of the route, large format pictures for selfie photos, a 3D mural as well as fluorine installations. 

Route 2: Blue

The exhibition route „Cold War " 1950-1992:

This tour covers the history of the air raid shelter during the Cold War. The route of the thematic exhibition „Cold War " is located in a different part of the air raid shelter than the route „Second World War".

Exhibition themes:

Conversion of World War II air raid shelters into Cold War shelters; Location of the shelters in and around the train station; training system for civil defense in times of the Cold War; atomosophobia and life in the People's Republic of Poland during the Cold War; the opposition in the People's Republic of Poland; the propaganda of the Polish People's Republic; Food aid to Poland.

Interesting: The reconstruction of an apartment from the time of the Polish People's Republic with all the furnishings typical of that time.

Route 3: Yellow

The „Selfie with History" exhibition includes funny walls and artistic installations as well as large-format photos that are perfect for selfie shots. On the „Selfie with History" tour (part of the Cold War route) you will see:

- the largest pepper fish pate tin in Szczecin

- You take a selfie with a famous teddy bear and much more ...


The price of admission includes the opportunity to see all three routes.

The price does not include the service of one of the tour guides. It’s the visit on your own.


For groups of 15 or more, all of the above exhibition routes can be accompanied by a guide for an additional fee. It can be a guided tour in Polish or a foreign language. For more information, see the „For Groups” section or contact us.

Route 1: Rote

 „Zweiter Weltkrieg" ist eine Gruppe thematischer Ausstellungen in langen historischen Tunneln.

Ausstellungsthemen:

Geschichte der Festungssysteme von Stettin; Luftschutzräume, Bunker und andere unterirdische Strukturen, die während des Zweiten Weltkriegs in Stettin errichtet wurden und wie das Leben im Luftschutzbunker organisiert war; das Leben in Stettin im Zweiten Weltkrieg während der Luftangriffe;  der Beginn des Zweiten Weltkriegs in Stettin; Rüstungsindustrie, Zwangsarbeit von Polen und anderen Nationalitäten der besetzten Länder; die Zerstörung Stettins infolge der Luftangriffe; das Ende des deutschen Stettins; Aussiedlung und Ansiedlung der Einwohner Stettins; die ersten Tage des polnischen Stettins / die Übernahme von Stettin durch die Behörden der Volksrepublik Polen; die Beseitigung von Trümmerschutt aus Stettin und die ersten Nachkriegsjahre.


Darüber hinaus hören Sie den Klang einer Flugabwehrsirene aus dem Zweiten Weltkrieg, sehen viele Ausstellungen, darunter Fotos von Stettin aus der Vor- und Nachkriegszeit, zeitgenössische Kunst, die vom Thema der Route inspiriert ist, großformatige Bilder für Selfie-Fotos, ein 3D-Wandbild sowie Fluor-Installationen.

Route 2: Blaue 

Die Ausstellungsroute „Kalter Krieg "

Diese Tour behandelt die Geschichte des Luftschutzraums während des Kalten Krieges. Die Route der thematischen Ausstellung „Kalter Krieg" verläuft in einem anderen Teil des Bunkers als die Route „Zweiter Weltkrieg".

Ausstellungsthemen:

Umwandlung von Luftschutzräumen aus dem Zweiten Weltkrieg in Bunker des Kalten Krieges; Lage der Bunker in und um den Bahnhof; Trainingssystem für den Zivilschutz in Zeiten des Kalten Krieges.

Route 3: Gelbe

Die Ausstellung „Selfie mit der Geschichte" umfasst lustig gestaltete Wände und künstlerische Installationen sowie großformatige Fotos, die sich perfekt für Selfie-Aufnahmen eignen. Auf der „Selfie mit der Geschichte"-Tour (Teil der Ausstellung zum Kalten Krieg) sehen Sie:

- die größte Fischgulaschkanone Stettins

- Sie machen ein Selfie mit einem berühmten Teddybären und vieles mehr...


Für Gruppen ab 15 Personen können alle oben genannten Ausstellungsrouten gegen eine zusätzliche Gebühr von einem Führer begleitet werden. Es kann sich um eine Führung in Polnisch oder einer Fremdsprache handeln. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Für Gruppen” oder kontaktieren Sie uns.

Vielen Dank.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.